Media Digest 2024

Aandeel van schermgebruik

[Share of Screen Usage – Part d’utilisation de l’écran]

 

Verhouding tussen de rating van een zender en de rating van het totale schermgebruik, of het nu gaat om Belgische of buitenlandse zenders, activiteiten die gelinkt zijn aan de decoder of de settopbox, de DVD, video, spelconsoles of andere apparaten die met het televisietoestel verbonden zijn.

Audimeter

[People Meter – Audimètre]

 

Elektronisch meetinstrument voor het bereik van televisie in België. De audimeter registreert per seconde op welke zender de TV van de panelleden is afgestemd.

Bartering

[Bartering – Bartering]

 

Ruimteverwerving (voornamelijk TV) door middel van kant-en-klare programma’s op een zender of station.

Bereik

[Reach – Audience]

 

Affichage: geheel van personen dat gedurende een gemiddelde periode van affichage met de borden in contact geweest is.

Bioscoop: geheel van personen dat verklaart dat ze in de afgelopen 7 dagen naar de bioscoop is geweest.

Pers: geheel van personen dat verklaart gedurende de referentieperiode een nummer van een perstitel te hebben gelezen, doorbladerd of doorgenomen (maandbladen: laatste maand, tweewekelijkse: afgelopen 15 dagen, weekbladen: afgelopen week, dagbladen: gisteren).

Radio:
CIM PMP: geheel van personen dat verklaart de dag voor het interview gedurende ten minste 10 minuten naar de radio te hebben geluisterd.
CIM Radio: geheel van personen dat in het dagboek ten minste een kwartier aangekruist heeft gedurende een gemiddelde dag (ten minste 10 minuten binnen het kwartier naar de radio geluisterd).

Televisie:
CIM PMP: geheel van personen dat verklaart de dag voor het interview gedurende ten minste 10 minuten naar de televisie te hebben gekeken.
Audimetrie: geheel van personen dat op continue basis gedurende ten minste 15 seconden binnen een gegeven periode televisie gekeken heeft (voor een spot: ten minste 50% van de spot bekeken hebben)

Bereiksaccumulatie

[Audience Accumulation – Accumulation d’Audience]

 

Het gecumuleerd bereik is in functie van het aantal inlassingen. Elke toename van het aantal inlassingen geeft een kans op een bijkomend bereik. Bij iedere nieuwe inlassing is er dus een reële kans dat er nieuwe lezers, kijkers of luisteraars bijkomen.

Beta

[Beta – Beta]

 

Memorisatiegraad: drukt uit hoeveel personen zich, na een eerste kennismaking, een boodschap herinneren.

Betaalde Verspreiding

[Paid Circulation – Diffusion Payante]

 

Totaal verkochte exemplaren van een perstitel, ofwel via individuele verkoop (losse verkoop of abonnement) ofwel via verkoop aan derden, inclusief webverkoop en zondagsedities.

Bilan

[Post-buy – Bilan]

 

Gedetailleerde evaluatie van de rentabiliteit van een TV plan op basis van de Audimetrie resultaten. In de laatste Audimetrie wordt als het bereik van een bilan beschouwd, alle personen die ten minste de helft van de spot gezien hebben.

Blok

[Advertising Block – Ecran]

 

Een reeks van TV- of radiospots dat onafgebroken uitgezonden wordt, ofwel voor of na een programma, ofwel tijdens een publicitaire onderbreking ervan.

Bruto Binnenlands Product (BBP)

[Gross Domestic Product (GDP) – Produit Intérieur Brut (PIB)]

 

De totale waarde van alle producten en diensten die in een land voortgebracht zijn: is gelijk aan de uitgaven van consumenten, investeerders en overheid, vermeerderd met de waarde van de export en verminderd met de waarde van de import.

Bruto contacten

[Gross Contacts – Contacts Brut]

 

Totaal aantal contacten dat een campagne oplevert, bij dezelfde of bij verschillende personen. Dit begrip wordt in absolute cijfers uitgedrukt. In % uitgedrukt spreken we van GRP’s.

CAPI (Computer Aided Personal Interview)

[CAPI – CAPI]

 

Het afnemen van een face-to-face interview door een enquêteur waarbij het verloop wordt geregeld door een portable computer die de antwoorden in real-time noteert. Via het elektronische scherm (twee schermen in het geval van een dubbele CAPI) kan de ondervraagde persoon op een overzichtelijke manier de mogelijke antwoorden op de vragen te zien krijgen.

CASI (Computer Assisted Self completed Interview)

[CASI – CASI]

 

Het afnemen van een interview waarbij de respondent zelf de vragen invult met behulp van een interviewgids op de computer.

CIM

[CIM – CIM]

 

Het CIM is een tripartite. Leden van het CIM zijn actief in de Belgische communicatiewereld en behoren tot één van de drie volgende polen: adverteerders, reclamebureaus en mediabureaus of media en mediaregies. Doel van deze organisatie is het verzamelen van (betrouwbare) data over de belangrijkste media; hun bereik, hun verspreiding, … .

CIM Sociale Groepen

[CIM Social Groups – Groupes Sociaux CIM]

 

Verdeling van de Belgische bevolking in acht socio-economische categorieën. Categorie 1 komt overeen met de hoogste sociale klasse. De samenstelling van de sociale groepen gebeurt als volgt: elk voornaamste verantwoordelijke voor het inkomen (VVI) binnen het gezin krijgt een quotering in functie van zijn of haar niveau van opleiding enerzijds en zijn huidige of laatst uitgeoefende beroep anderzijds. Op basis van de aldus behaalde scores wordt de bevolking ingedeeld in 8 ongeveer gelijke segmenten.

CIM Unique Browser

[CIM Unique Browser – CIM Navigateur Unique]

 

Een browser die geïdentificeerd wordt aan de hand van een unieke CIM-cookie.

CIM Visitor

[CIM Visitor – Visiteur CIM]

 

Een door een CIM-cookie geïdentificeerde Web Navigator.

Click Through

[Click Through – Click Through]

 

Het klikken op een reclamebanner of hypertekstlink, gevolgd door het volledige downloaden van de doelpagina.

Click Through Rate (CTR)

[Click Through Rate – Click Through Rate]

 

De verhouding tussen het aantal clicks en het aantal vertoningen van een link of andersoortige uiting, zoals een banner.

CNI codes (Country Network Identification Codes)

[CNI codes – codes CNI]

 

Codes die door de European Broadcasting Union aan de televisiezenders toegekend worden. De Audimetrie gebruikt deze codes om de zenders te identificeren als met Enhanced Audio Matching niet met zekerheid de bekeken zender bepaald kan worden.

Contact

[Contact – Contact]

 

De blootstelling van een persoon aan een medium (een uitgave van een magazine, een TV- of radio-uitzending, een bioscoopscherm, …). Let wel, blootgesteld zijn aan een medium impliceert niet onmiddellijk de blootstelling aan de boodschap.

Contactdistributie

[Contact Distribution – Distribution des Contacts]

 

Bereik op elk contactniveau ofwel het aantal bereikte personen met 1 contact, het aantal met 2 contacten, het aantal met 3, … .

Dekking

[Coverage – Couverture]

 

Bereik laatste periode uitgedrukt in het percentage van de doelgroep.

Duplicatie

[Duplication – Duplication]

 

Fenomeen dat ontstaat wanneer een persoon in contact komt met meerdere media. De duplicatie geeft weer hoeveel personen door twee of meer verschillende media werden bereikt tijdens een bepaalde periode.

Enhanced Audio Matching

[Enhanced Audio Matching – Enhanced Audio Matching]

 

Een techniek om de televisiezenders in de Audimetrie te identificeren. Enhanced Audio Matching bestaat uit het vergelijken van geluidsdata die opgenomen zijn door de audimeter van de gezinnen uit het panel met die van de data verzameld op de referentiesite van GfK Audimetrie.

ERP (Effective Rating Point)

[ERP – ERP]

 

De ERP’s zijn alleen die GRP’s die gerealiseerd worden vanaf een bepaald contactniveau (minstens 2 OTS per maand). Het is dus de GRP met aftrek van alle occasionele en daardoor minder/niet efficiënte contacten. Men streeft steeds naar een ERP die 80% uitmaakt van de GRP.

Getrouwheid

[Loyalty – Fidélité]

 

Proportie trouwe lezers binnen het totale bereik van een perstitel.

GRP (Gross Rating Point)

[GRP – GRP]

 

Maatstaf voor de reclamedruk: het is gelijk aan de som van het aantal keer dat 1% van de doelgroep wordt bereikt ofwel het totaal aantal behaalde contacten (bruto contacten) uitgedrukt in % ten opzichte van de doelgroep.

GRP = OTS x Dekking %

Kijkduur

[Viewing Duration – Durée de Vision]

 

De gemiddelde duur die een kijker doorbrengt voor het scherm binnen een bepaalde periode.

Kost per Duizend

[Cost per Thousand – Coût au Mille]

 

Verhouding tussen de kost van de reclameruimte en het aantal contacten uitgedrukt in duizendtallen.

Kost/GRP

[Cost/GRP – Coût/GRP]

 

De verhouding tussen de kost van de reclameruimte en de GRP.

Lezers Laatste Periode

[Readers Last Period – Lecteurs Dernière Période]

 

Aantal personen dat gedurende de referentieperiode (voor een krant is dit de vorige dag, voor een weekblad de vorige week, voor een maandblad de vorige maand, …) een gemiddeld nummer heeft gelezen, doorlopen of doorbladerd.

Lezers per Nummer

[Readers per Issue – Lecteurs au Numéro]

 

Verhouding tussen het bereik laatste periode en de betaalde verspreiding.

Live+6

[Live+6 – Live+6]

 

De basis voor de berekening van de TV analyses tussen 1/1/2010 en 31/12/2015. Het omvat het live bereik van de uitzending/spot en het uitgestelde bereik tot 6 dagen na uitzending.

Live+7

[Live+7 – Live+7]

 

Sinds 1/1/2016 de basis voor de berekening van de TV analyses. Het omvat het live bereik van de uitzending/spot en het uitgestelde bereik tot 7 dagen na uitzending.

Live+Playback

[Live+Playback – Live+Playback]

 

In tegenstelling tot de live+6 en live+7 is het vertrekpunt niet het programma, maar de kijker gedurende een gegeven periode. Het concept van de live+playback omvat het live bereik + het bereik van de programma’s die vooraf opgenomen werden en die tijdens de geanalyseerde periode bekeken werden.

Luisterduur

[Listening Duration – Durée d’Ecoute]

 

De gemiddelde duur die een luisteraar doorbrengt voor zijn radio binnen een bepaalde periode.

Marktaandeel

[Market Share – Part de Marché]

 

Verhouding tussen de rating van een zender en de rating van het geheel van zenders binnen een bepaalde periode, uitgedrukt in procenten. Voor de televisie worden de marktaandelen sinds 2006 berekend op het totaal TV, dit wil zeggen alleen op het totaal van de identificeerbare Belgische en buitenlandse zenders. Het andere schermgebruik (Pay+DVB+CTV, Video+DVD+Perif en Play+Others) wordt uitgesloten.

Netto Bereik

[Net Reach – Audience Nette]

 

Aantal verschillende personen dat door een mediaplan wordt bereikt, d.w.z. door een combinatie van inlassingen in verschillende media en titels (spots, advertenties, posters). Bij deze variabele wordt rekening gehouden met duplicaties en met de bereikaccumulatie.

Nielsen regio’s

[Nielsen Regions – Régions Nielsen]

 

Marktonderzoeken gebruiken vaak de Nielsen regio’s om het Belgische grondgebied te beschrijven:

Nielsen 1 = provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
Nielsen 2 = provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant
Nielsen 3 = Brusselse agglomeratie
Nielsen 4 = provincies Henegouwen en Waals-Brabant
Nielsen 5 = provincies Namen, Luik en Luxemburg.

Onmiddellijk Gewogen Bereik (OGB)

[Weighted Instant Reach (WIR) – Audience Instantanée Pondérée (AIP)]

 

Zie Rating

Oplage

[Print Run – Tirage]

 

Totaal aantal gedrukte exemplaren van een perstitel.

OTH (Opportunity To Hear)

[OTH – OTH]

 

Gelegenheid (opportuniteit) tot horen. Eenheid van de contactkans met het medium (average frequency). Wordt berekend door het aantal GRP’s te delen door het netto bereik.

OTS (Opportunity To See)

[OTS – OTS]

 

Gelegenheid (opportuniteit) tot zien. Eenheid van de contactkans met het medium (average frequency). Wordt berekend door het aantal GRP’s te delen door het netto bereik.

Page Request

[Page Request – Requête de Page]

 

Aanvraag van een Internetpagina door een Internetbezoeker.

Panel

[Panel – Panel]

 

Personen waarvan het gedrag werd geobserveerd gedurende een langere tijdsspanne (bijvoorbeeld: Audimetrie panel).

Passage

[Passage – Passage]

 

Uitzending van een bioscoopspot alle dagen van een bepaalde week in alle zalen van een geografische selectie, gedurende alle vertoningen.

Pay+DVB+Perif

[Pay+DVB+Perif – Pay+DVB+Perif]

 

Totaliteit van het TV bereik dat niet wordt toegewezen aan een identificeerbare zender en dat passeert via een decoder, een settopbox (Belgacom, Telenet, Be TV, Voo, …) of andere apparaten die verbonden zijn met de TV en die voornamelijk gebruikt worden om films, series en DVD te kijken, zoals USB sticks, harde schijven, consoles en computers.

Picture Matching

[Picture Matching – Picture Matching]

 

Een techniek om de televisiezenders in de Audimetrie te identificeren en bestaat uit het vergelijken van beeldfragmenten die opgenomen zijn door de audimeter van de gezinnen uit het panel met die van de data verzameld op de referentiesite van GfK Audimetrie. Deze techniek wordt alleen gebruikt als Enhanced Audio Matching of de CNI code het niet mogelijk maken om de zender met zekerheid te identificeren.

Pige

[Pige – Pige]

 

Een veelgebruikte Belgische term voor een overzicht van de reclame-investeringen en gebruikte formaten per adverteerder, per sector, per medium, … .

Play+Others

[Play+Others – Play+Others]

 

Totaliteit van het TV bereik dat niet wordt toegewezen aan een identificeerbare zender en dat passeert via een spelconsole of een ander apparaat dat aangesloten is aan een TV.

Primaire Lezers

[Primary Readers – Lecteurs Primaires]

 

Totaal aantal lezers van een publicatie die deze zelf persoonlijk gekocht hebben voor eigen gebruik, de publicatie voor hen hebben laten kopen door een lid van het gezin, de titel via een abonnement op hun naam verkregen hebben of ook nog via de werkgever de titel op naam en op persoonlijke aanvraag verkregen hebben. Het betreft dus die lezers die een persoonlijke “démarche” ondernomen hebben om de titel te verkrijgen.

Programmatic buying

[Programmatic buying – Programmatic buying]

 

Het proces om op een geautomatiseerde manier media aan te kopen en is met name gekend binnen digitale reclame waar programmatic buying via digitale platformen verloopt zoals: exchanges, trading desks, and demand-side platforms.

Rating

[Rating – Rating]

 

Radio: gemiddeld aantal luisteraars per kwartier tijdens een gegeven periode.

Televisie: gemiddeld aantal kijkers per seconde tijdens een gegeven periode.

Real Time Bidding (RTB)

[Real Time Bidding (RTB) – Real Time Bidding (RTB)]

 

Real time bidding is een technologie die wordt gebruikt in online reclame en die verwijst naar het principe dat adverteerders of media bureaus, net zoals op de financiële markten, via een veiling in real time op internet advertentieruimte, impresie per impressie, kunnen bieden om zo de juiste personen op het juiste moment te bereiken, aan een zo goedkoop mogelijk tarief.

Search Engine Marketing (SEM)

[Search Engine Marketing – Search Engine Marketing]

 

Het geheel van oplossingen om op doeltreffende wijze aanwezig te zijn op zoekmodules.

Secundaire Lezers

[Secondary Readers – Lecteurs Secondaires]

 

Totaal aantal lezers van een perstitel die deze gekocht hebben voor een ander lid van het gezin, dat door een ander lid van het gezin voor zichzelf werd gekocht of voor een ander lid van het gezin of dat een ander lid van het gezin per abonnement verkregen heeft.

Selectiviteit

[Selectivity – Sélectivité]

 

Capaciteit van een titel om bijzonder goed overeen te stemmen met een bepaalde doelgroep. Wordt berekend door de dekking op de doelgroep te delen door de dekking op het totale universum.

Tertiaire Lezers

[Tertiary Readers – Lecteurs Tertiaires]

 

Totaal aantal lezers van een perstitel die deze verkregen hebben via een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin, buitenshuis (wachtkamer, kapper, trein, …) gelezen hebben of deze titel gratis thuis of elders verkregen hebben.

Time Shift Delay (TSD)

[Time Shift Delay – Time Shift Delay]

 

Het aantal verstreken minuten tussen het moment dat een programma opgenomen en bekeken werd.

Time Shifted Viewing

[Time Shifted Viewing – Time Shifted Viewing]

 

Het op een later moment kijken naar een televisieprogramma (bijvoorbeeld opgenomen door een decoder of een videorecorder). In België worden de programma’s die tot 6 dagen na uitzending bekeken worden sinds 1/1/2010, bij het bereik van de zender opgeteld en tot 7 dagen na uitzending sinds 1/1/2016.

Totaal Bereik

[Total Reach – Audience Totale]

 

Bioscoop: totaal aantal personen dat verklaart gedurende het afgelopen jaar naar de bioscoop te zijn geweest.

Pers: totaal aantal personen dat verklaart in de afgelopen maanden een nummer van een perstitel te hebben gelezen, doorbladerd of doorgenomen.

Radio: totaal aantal personen dat verklaart gedurende ten minste 10 minuten in de afgelopen maanden naar de radio te hebben geluisterd.

Televisie: totaal aantal personen dat verklaart gedurende ten minste 10 minuten in de afgelopen maanden naar televisie te hebben gekeken.

Totale Verspreiding

[Total Circulation – Diffusion Totale]

 

Totaal van de verspreide exemplaren van een perstitel (verkoop + abonnementen + gratis distributie).

Trouwe Lezers

[Loyal Readers – Lecteurs Fidèles]

 

Totaal aantal personen dat verklaart systematisch of bijna alle nummers van een perstitel te lezen.

TSV Share

[TSV Share – TSV Share]

 

Het aandeel dat het uitgesteld bereik van een programma/uurschijf weergeeft (Vosdal+7 sinds 1/1/2016; Vosdal+6 tussen 1/1/2010 en 31/12/2015) in het geheel van het bereik (live + uitgesteld) van het programma of de uurschijf in kwestie.

Unieke Bezoeker

[Unique Visitor – Visiteur Unique]

 

Het aantal unieke personen dat een website binnen een bepaalde periode bezoekt. De unieke bezoekers worden meestal per dag, week of maand gemeten.

VCR+DVD+Connected TV

[VCR+DVD+Connected TV – VCR+DVD+Connected TV]

 

Totaliteit van het TV bereik dat niet wordt toegewezen aan een identificeerbare zender en dat passeert via een DVD-speler, een videorecorder of een TV die aangesloten is op het Internet en dit direct (smart TV) of indirect (Chromecast, Apple TV, …).

Visit

[Visit – Visite]

 

Een serie van page requests binnen een website door één en dezelfde visitor zonder dertig opeenvolgende minuten inactiviteit binnen een periode van 24 uur.

Voornaamste Verantwoordelijke voor de Aankopen (VVA)

[Principal Responsible for Purchases (PRP or Main Shopper) – Principal Responsable des Achats (PRA)]

 

Persoon die verklaart voor het gezin zes keer op tien de merken te kiezen voor voeding, drank en/of onderhoudsproducten.

Voornaamste Verantwoordelijke voor de Inkomsten (VVI)

[Principal Responsible for the Revenues (PRR) – Principal Responsable des Revenus (PRR)]

 

Het gezinslid dat beschikt over het hoogste netto-inkomen.

Vosdal

[Vosdal – Vosdal ]

 

“Viewing on the same day as live” (Vosdal) verwijst naar het feit een programma op een uitgestelde manier te bekijken, maar dan in de loop van de zelfde dag als de dag van de live uitzending van het programma. Men spreekt van Vosdal vanaf een verschil van ten minste 30 seconden met het uur van de live uitzending.